Projekt Obnova a uchování kulturní památky zámek Blansko byl v roce 2007 spolufinancován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska prostřednictvím Finančního mechanismu EHP a finančního mechanismu Norska.

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism.

Historie měřicí techniky

 

Na začátku 20. století, roku 1911, založil v Blansku významný moravský průmyslník, technik a vynálezce ing. Erich Roučka (1888-1986) první středoevropskou továrnu na výrobu elektrických měřicích přístrojů. Nový obor měl oproti tradičnímu strojírenství řadu výhod ekonomických i ekologických.

Po roce 1918 se Erich Roučka věnoval vývoji a výrobě automatických regulátorů pro vysokotlaké parní kotle, které se svolením Karla Čapka nazval E. R. Robot. Tyto mechanizmy nebyly tehdy v Evropě ještě zavedeny. Roku 1934 prodal blanenskou elektronickou továrnu podnikateli Robertu Sochorovi a v Brně-Slatině vybudoval nový průmyslový komplex s kotlárenskou, slévárenskou a hutnickou výrobou.

Rozvoj jemné elektromechaniky v dalších desetiletích pokračoval a po roce 1948 (tehdy dostal podnik výstižný název Metra Blansko) zaznamenal významný vzestup. Neustále zdokonalované přístroje plně pokrývaly narůstající potřeby průmyslu, uplatňovaly se ve vědeckých laboratořích, v lékařských oborech, ve školní výuce, sloužily v palubní výstroji lodí, staly se nezbytnými doplňky velkých investičních celků, dodávaných na naše i zahraniční trhy. O vysoké kvalitě měřidel, které bylo dosaženo díky výzkumně-vývojovým pracovištím Metry Blansko, svědčí např. šest zlatých medailí z Mezinárodních brněnských veletrhů a příznivé reference mnoha našich i zahraničních odběratelů.

Vystavené exponáty jsou reprezentativním vzorkem dlouholeté práce tohoto odvětví. Rozvaděč s přístroji pro kontrolu vysokonapěťových elektrárenských soustrojí je dosud funkční, přestože byl vyroben před 75 lety. Normály odporu a napětí slouží pouze pro laboratorní měření. K dalším měřidlům s vysokou třídou přesnosti patří přístroje laboratorní. Univerzální měřicí přístroje s mnoha měřicími rozsahy se uplatňují v různých elektrotechnických oborech. Laserové He-Ne interferometry jsou používány na měření délek s přesností 0,0001 mm.

K moderním elektronickým soustavám se řadí číslicové přístroje, měřicí ústředny a výpočetní technika. Zaznamenávají enormní rychlostí potřebné údaje z energetických a jiných provozů. Zapisovací přístroje, vestavěné do rozvaděčů i přístroje přenosné registrují časový průběh rozličných elektrických a fyzikálních údajů. Lokomotivní tachografy kontrolují průběh jízdy trakčních železničních strojů. Expozimetry sloužily v profesionální i amatérské fotografii. Školní přístroje jsou stále využívány k demonstračním účelům při výuce fyziky. Přístroje rozvaděčové a panelové se vyráběly ve velkých sériích, vzhledem k využití v mnoha odvětvích elektroenergetiky. Klešťové přístroje spolu s dalšími měřicími soupravami nalezly široké uplatnění v elektromontážní praxi a při kontrolách bezpečnosti různých zařízení.

Elektrické měřicí přístroje jsou nezbytnými dominantami velínů energetických centrál včetně rozvodných sítí. Bez nich by dodávky elektřiny nebyly možné. Návštěvníky expozice zaujme, kolik důvtipu a precizní práce bylo do vystavených měřidel vloženo.

Aby specifické průmyslové odvětví, ojedinělé historické dědictví v České republice, zůstalo uchováno také pro příští generace, byla z podnětu seniorů Metry Blansko ustavena roku 1996 nezisková, úředně registrovaná, Společnost pro identitu měřicí techniky. Cílem jejích členů bylo budování stálé expozice měřicí techniky v Muzeu Blansko. Získaná měřidla převáděli bezplatně do sbírkových muzejních fondů.
Dne 31. 10. 2007 ukončila společnost SPRIMT svoji činnost, její členové se však i nadále podílejí na sbírkotvorné činnosti Muzea Blansko.
 

Mgr. Jindřich Čeladín

Muzeum Blansko | Zámek 1 | 678 01 Blansko
tel.: 516 417 221 (ústředna) | tel.: 516 418 780 (ředitelka) | fax: 516 418 780
e-mail: muzeum@blansko.cz